• AR
  • EN
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
نكات مهم در هنگام پذیرش

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

نکات مهم در هنگام پذیرش

1-   ارائهی دفترچۀ بیمه (در صورت دارا بودن) و کارت ملی بیمار، آدرس، تلفن و مشخصات دقیق هنگام پذیرش و تشکیل پرونده ضروری است. همچنین بیماران مونث که سن آنها بیش از 12 سال است علاوه بر مدارک فوق باید شناسنامه خود را نیز همراه داشته باشند زیرا تایید دفترچه بیمه ایشان منوط به ارائه و رویت اصل شناسنامه است.

2-   سازمانهای بیمهگر، پوششبیمهای و هزینههای درمانی مصدومین ناشی از نزاع و درگیری را برعهده نمیگیرند و بنابراین هزینههای این بیماران بهصورت آزاد محاسبه  میگردد.

3-   هزینه های درمانی بیمارانی که جهت تشکیل پرونده سرپایی به واحد پذیرش مراجعه     می کنند، در صورت همراه نداشتن دفترچۀ بیمه، به صورت آزاد محاسبه می شود و این قبیل بیماران در صورت داشتن دفترچه بیمه، حداکثر 48 ساعت فرصت دارند با ارائه دفترچه معتبر بیمه ای نسبت به دریافت مابه التفاوت سهم بیمه اقدام نمایند.

4-   هزینه های درمانی مصدومین حوادث ترافیکی در صورت همراه داشتن کروکی تصادف (که در آن نام مصدوم به طور دقیق نوشته شده و توسط پاسگاه انتظامی مربوطه تایید و ممهور شده باشد) به صورت رایگان محاسبه میشود. در صورت عدم ارائه کروکی، و داشتن دفترچه بیمه،  هزینه ها، طبق تعرفه بیمه و در غير اين صورت آزاد محاسبه میگردد.

·      این قبیل مصدومین در صورتی که تا حداکثر 10 روز پس از وقوع حادثه، کروکی تصادف معتبر به بیمارستان ارائه دهند، می توانند وجوه پرداختی را پس بگیرند.

5-   مصدومین حواد ث ترافیکی تاحداکثر3ماه پس ازوقوع تصادف میتواننداز تسهیلات مربوط به رایگان نمودن هزینه های درمانی مرتبط با تصادف استفاده نمایند.بازگشت                   
V5.1.0.0